References

 < Day Day Up > Czekaj, J. & Zbigniew Dresler. (1999). Zarzdzanie finansami przedsiebiorstw. Warszawa PWN.

Druzdzel, M.J.,Lu, T.-C., & Leong, T.-Y. (1998). Interactive construction of decision models based on causal mechanisms. In Working notes of the AAAI 1998 Spring Symposium on Interactive and Mixed-Initiative Decision-Theoretic Systems, (March 23–25, pp. 38–44) Stanford, CA.

Hugin, S. A. (1989). A Shell For Building Bayesian Belief Universes For Expert Systems. Proceedings of 11th International Joint Conference, 1080–1085.

Janc, A. & Kraska, M. (2001). Credit scoring—nowoczesna metoda oceny zdolnosci kredytowej. Warszawa BMiB.

Jensen, F. V. (1989). An Introduction to Bayesian Networks. London: UCL Press.

Pearl, J. (1986). Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks. Artificial Intelligence, 29, 241–288.

Sarkar, S.,Sriram, R. S., & Joykutty, S. (1996). Belief Networks for Expert System Development in Auditing. Intelligent systems in accounting, finance and management, 5, 147–163.

SierpiDska, M. (1998). Ocena przedsiebiorstwa wedBug standardów swiatowych. Warszawa PWN.

Tadesse Heile. Monitoring kredytowy jako instrumentry zyka kredytowego. w: Bankowosc wokresie przemian systemowych, Zeszyty Naukowe AE, P-D, p. 262.

Tadesse Heile. (1999). Ocena ryzyka kredytowego na podstawie wybranych polskichi zachodnich banków. w: Finansei bankowosc a wej [cie Polski do UE, SGH, W-wa-PuBtusk, 79–88. < Day Day Up > Managing Data Mining Technologies in Organizations(c) Techniques and Applications
Managing Data Mining Technologies in Organizations: Techniques and Applications
ISBN: 1591400570
EAN: 2147483647
Year: 2003
Pages: 174

flylib.com © 2008-2017.
If you may any questions please contact us: flylib@qtcs.net